Brak Danych Raport pogodowy: Głogów, Polska 0°C, Brak Danych
REGULAMIN:

Regulamin Karty „Kupuj w Głogowie”.

§ 1
 1. Regulamin Karty „Kupuj w Głogowie”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki związane z wydawaniem i użytkowaniem Miejskiej Karty Zniżkowej „Kupuj w Głogowie”, zwanej dalej Kartą.
 2. Karta jest wydawana w ramach akcji o nazwie „Kupuj w Głogowie”, realizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zwany dalej Organizatorem, pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa, mieszkańcom powiatu głogowskiego, którzy ukończyli 18 rok życia.
 3. Karta jest wydawana indywidualnie i jej wydanie nie jest związane z sytuacją materialną mieszkańca, ani żadnymi innymi warunkami nie wymienionymi w Regulaminie.
 4. Karta wydawana jest celem potwierdzenia uprawnień jej użytkownika do korzystania
  ze świadczeń opisanych w §3.
§ 2
 1. W celu otrzymania Karty należy wypełnić wniosek.
 2. Wnioski dostępne są:
  – w formie papierowej w miejscach dystrybucji wniosków, opublikowanych przez Organizatora na stronie internetowej www.kupujwglogowie.pl
 3. Organizator nie wyklucza w przyszłości możliwości składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.kupujwglogowie.pl
 4. Karta jest wydawana na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, po sprawdzeniu spełnienia przez wnioskodawcę warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 5. Karta jest ważna bezterminowo, jednak nie dłużej niż do zakończenia akcji „Kupuj w Głogowie”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji „Kupuj w Głogowie” w dowolnym terminie i bez podawania przyczyn, jak również prawo do zakończenia wydawania i dystrybucji Kart oraz prawo do wprowadzenia terminu ważności Kart (w tym również Kart wydanych przed wprowadzeniem takiego ograniczenia), o czym poinformuje użytkowników Kart z co najmniej 30- sto dniowym wyprzedzeniem
  w wyznaczonych miejscach dystrybucji Kart oraz na stronie internetowej www.kupujwglogowie.pl
 7. Wzór Karty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym osobom.
 9. Wydanie i użytkowanie Karty jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 ust. 12.
 10. 10. Wydanie Karty wnioskodawcy nastąpi niezwłocznie lub w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku, po okazaniu przez niego dowodu tożsamości lub innego dokumentu zawierającego nr Pesel, w wyznaczonym przez Organizatora miejscu dystrybucji Kart.
 11. 5. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, właściciel Karty zobowiązany jest
  do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora akcji.
 12. 6. Wydanie duplikatu zagubionej lub zniszczonej Karty następuje po ponownym wypełnieniu wniosku i podlega opłacie w wysokości 10,00 zł brutto.
 13. 7. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie Karty podlegają przetwarzaniu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w akcji „Kupuj w Głogowie”.
 14. Użyczenie Karty osobom nieupoważnionym uniemożliwia skorzystanie z oferowanych przez Partnerów akcji korzyści.
§ 3
 1. 1. Karta uprawnia użytkownika do korzystania z ofert specjalnych Partnerów akcji „Kupuj w Głogowie”, w tym różnych rabatów i promocji dedykowanych wyłącznie użytkownikom Kart, a ustalanych indywidualnie przez firmy, które przystąpiły do akcji jako jej Partnerzy.
 2. W celu weryfikacji uprawnień do korzystania z Karty, Partner może zażądać podania informacji o danych przekazanych przez posiadacza Karty przy składaniu wniosku o jej wydanie.
 3. Aktualna lista Partnerów oraz katalog aktualnych ofert Partnerów akcji są publikowane dla użytkowników Kart na stronie internetowej: www.kupujwglogowie.pl
 4. Organizator zastrzega, że każdy z Partnerów może wypowiedzieć umowę partnerską łączącą go z Organizatorem.
 5. Organizator zastrzega, że każdy Partner może wypowiedzieć niektóre warunki umowy partnerskiej łączącej go z Organizatorem. Dotyczy to w szczególności wysokości i zasad przyznawania rabatów i promocji osobom korzystającym z Karty. Zmienione zasady będą niezwłocznie i każdorazowo udostępniane w Serwisie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wywołane działaniem Partnerów, opisane w ust. 4 i 5. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora Użytkownik będzie informowany niezwłocznie za pośrednictwem Serwisu.
 7. Rabaty i promocje dostępne dla osób korzystających z Karty nie łączą się z innymi rabatami lub promocjami.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów (firmy).
§ 4
 1. Weryfikację uprawnień do korzystania z Karty w ramach akcji „Kupuj w Głogowie” mogą przeprowadzać Partnerzy lub pracownicy Partnerów poprzez sprawdzenie – np. telefoniczne w miejscu dystrybucji Karty, czy osoba korzystająca z Karty jest tożsama z użytkownikiem, któremu Karta została wydana – na podstawie unikalnego nr Karty
 2. Weryfikacja może obejmować żądanie okazania dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie i numer Pesel.
 3. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 i 2, nie jest obowiązkowa, jednak odmowa poddania się takiej weryfikacji może uniemożliwić skorzystanie ze świadczeń, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.
§ 5
 1. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin bez zgody użytkowników Karty, bez podania przyczyn i w każdym czasie, jednak nie ograniczają one praw nabytych przez użytkowników Karty przed wejściem jego zmiany w życie.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie, zamieszczanym każdorazowo na stronie Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na stronie Serwisu.